Om vårt arbete

Verksamhetsidé

Våra Förutsättningar

 • Vi har stora lokaler och ytor att röra oss på och vi har hög personaltäthet.


 • Det för med sig att vi ofta kan dela upp oss i Små grupper, med en speciell ansvarspedagog. Det gör det lättare för oss att kunna se och tillfredsställa alla olika behov hos individerna och gruppen.


 • Vi delar upp dagens olika delar i åldersuppdelat och åldersintegrerat arbete. Vi kan då anpassa det pedagogiska arbetet, materielet och miljön bättre efter t ex det yngre barnets behov vid vissa stunder på dagen. Medan vi andra stunder väljer att blanda alla olika
  åldrar där t ex de äldre barnen delar med sig av sin kunskap och hjälper de
  yngre barnen.


 • För oss är Barn, Elevers och Vårdnadshavares inflytande över verksamheten också viktigt och vi har alltid arbetat mycket med delaktighet på olika sätt, både vad gäller medbestämmanderätt för barnen och för vårdnadshavarna.


 • Vi försöker efter bästa förmåga att ha långa öppethållandetider i dialog med vårdnadshavarna.


 • Hos oss ska barnen kunna få det där lilla extra; både vad gäller mat, mellanmål, pedagogiska utmaningar, pedagogiskt material, utflykter, studiebesök, festligheter och andra aktiviteter. Vi vill vara ett alternativ till hemmet fast med en familjär
  stämning, ett ställe som är roligt och stimulerande att komma till.


 • Vi samarbetar med t ex BVC, Specialpedagoger och Logopeder. och ser till att personalen får den utbildning, stöd och den handledning som behövs för att alla barn skall kunna få de bästa förutsättningarna att utvecklas i sin takt och med bästa möjliga stöd.